Phòng GD&ĐT 22/08/2013

CV 380 Van dung kien thưc lien mon 2013

CV 380 Van dung kien thưc lien mon 2013

 

UBND THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 380/PGD&ĐT-TrH

V/v tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức

liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp”.

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               TP. Hoà Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Hòa Bình.                   

 

          Thực hiện công văn số 1536/SGDĐT-TrH ngày 15/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2013 - 2014, Phòng GD&ĐT thành phố hướng dẫn các trường THCS tổ chức 02 cuộc thi tới giáo viên, học sinh, cụ thể như sau:

I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Đối tượng dự thi: Học sinh cấp trung học cơ sở (THCS)

3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết(chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I (đính kèm Công văn này).

4. Tổ chức cuộc thi 

- Phòng GDĐT thành phố yêu cầu các đơn vị phát động Cuộc thi tới tới toàn thể học sinh của trường.

- Động viên học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh, nhóm học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.

- Các đơn vị có trách nhiệm phân công giáo viên phụ trách khối, lớp, nhóm học sinh để phát huy tối đa năng lực sáng tạo, vận dụng vào cuộc sống của học sinh; thành lập Ban giám khảo chấm sơ khảo các bài dự thi của học sinh, mỗi đơn vị chọn gửi ít nhất 01 sản phẩm dự thi xuất sắc nhất, gửi về Phòng GD&ĐT thành phố (qua tổ THCS) trước ngày 05/02/2014 và báo cáo về công tác tổ chức cuộc thi tại đơn vị mình.

 

- Phòng GD&ĐT thành phố sẽ tổ chức chấm các bài dự thi để lựa chọn 05 bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Sở GD&ĐT để dự thi.

5. Tiêu chí chấm thi

- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống.

- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.

- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu tính thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

  1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trong thành phố và phạm vi toàn tỉnh.

2. Đối tượng dự thi: Giáo viên  THCS trên địa bàn thành phố.

3. Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (hình ảnh, video, bản ghi chép…) đã sử dụng; về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế; sản phẩm, kết quả học tập của học sinh... tham gia học bài học này.

4. Hồ sơ dự thi:Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên) dự thi (Phụ lục II);

- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);

- Hồ sơ dạy học (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm, kết quả của học sinh...).

5. Tổ chức cuộc thi

 - Hiệu trưởng các trường THCS phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên của trường; tổ chức chấm sơ khảo các sản phẩm dự thi; có các giải pháp khuyến khích giáo viên dự thi theo tổ, nhóm chuyên môn.

- Động viên giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi. Mỗi đơn vị bắt buộc có ít nhất 01 sản phẩm dự thi gửi về Phòng GD&ĐT thành phố trước ngày 05/02/2014 kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại đơn vị mình.

.

- Phòng GDĐT thành phố sẽ tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn 05 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất gửi về Sở GDĐT Hòa Bình kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi.

6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

- Mục tiêu dạy học: được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.  

- Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.

- Đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học.

- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kỹ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề...

- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.

- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

III. Giải thưởng của các cuộc thi

- Phòng GD&ĐT giao các đơn vị tổ chức 02 cuộc thi trên tại cơ sở, có thể trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các sản phẩm dự thi có chất lượng xuất sắc và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT thành phố (qua tổ THCS).

- Số lượng sản phẩm gửi về Phòng GD&ĐT thành phố để dự thi và kết quả dự thi các cấp là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của từng đơn vị và các khối thi đua trong năm học.

- Các sản phẩm được Sở GD&ĐT Hòa Bình chọn gửi dự thi ở cấp Bộ sẽ được tham gia các giải dành cho học sinh, giáo viên tham dự cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; học sinh, giáo viên đoạt giải trong cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động 02 cuộc thi trên và thực hiện đầy đủ các nội dung đã được hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo với Phòng GD&ĐT (qua tổ THCS, đ/c Phạm Thị Hải Châu phụ trách), để được hỗ trợ giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (TH);

- Sở GD&ĐT (BC)

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (BC);

- Website GDTP;

- Lưu: VT, TrH(PHC10).

              KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                        (đã ký)

 

 


Nguyễn Thị Hồng


Phụ lục I

Cấu trúc bài viết dự thi

Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

          A/ Trang bìa

          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................

          - Trường .........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

          - Điện thoại:.....................................................................................

          - Email:............................................................................................

          - Họ và tên học sinh (hoặc nhóm học sinh):

                   1.............................................................................................

                   2.............................................................................................

                   3.............................................................................................

 

          B/ Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống

2. Mục tiêu giải quyết tình huống

3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4. Giải pháp giải quyết tình huống

5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các ứng dụng CNTT trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.


Phụ lục II

Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi

 

          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................

          - Trường .........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

                   Điện thoại:...........................; Email:....................................

          - Họ và tên giáo viên (hoặc nhóm giáo viên):

                   1. Trưởng nhóm:....................................................................

                             Điện thoại:...........................; Email:............................

                   2.............................................................................................

                   3.............................................................................................


Phụ lục III

Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên

         

1. Tên dự án dạy học

2. Mục tiêu dạy học

- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong dự án dạy học này.

- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra.

3. Đối tượng dạy học của dự án

Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án.

4. Ý nghĩa của dự án

Mô tả ý nghĩa, vai trò của dự án đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.

5. Thiết bị dạy học, học liệu

Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.

Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của dự án.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

8. Các sản phẩm của học sinh

Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua dự án dạy học./.

 

Phòng GD&ĐT Thành Phố Hòa Bình

Tin khác: